ZATRUDNIENIE ZEWNĘTRZNE

W ramach usługi Zatrudnienia Zewnętrznego SAS zapewnia:

 • rekrutowanie kandydatów, również tych wskazanych przez Państwa; zatrudnienie i oddelegowanie pracowników do pełnej dyspozycji Państwa firmy,
 • prowadzenie akt osobowych zatrudnianych pracowników,
 • zawieranie umów o pracę z zaakceptowanymi kandydatami,
 • przejęcie zobowiązań związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń dla pracowników zewnętrznych,
 • prowadzanie wszelkich czynności administracyjnych związanych z obsługą pracowników zewnętrznych (ZUS, US, wystawianie pracownikom dokumentacji, np. zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, świadectwa pracy, RMUA, PIT, RP-7).

Korzyści wynikające z Zatrudnienia Zewnętrznego:

 • oddelegowani pracownicy są zatrudniani przez SAS,
 • maksymalizacja elastyczności etatów oraz rozwiązanie problemu z ograniczoną ich liczbą,
 • zwiększenie elastyczności finansowej Państwa firmy przez przesunięcie płatności kosztów pracowniczych przy jednoczesnym zachowaniu terminów prawnych wszystkich świadczeń,
 • ograniczenie kosztów administracyjnych, związanych z obsługą kadrowo-płacową pracowników zewnętrznych,
 • przeniesienie na dostawcę usługi zatrudnienia zewnętrznego odpowiedzialności i zobowiązań publiczno-prawnych wobec urzędów państwowych i instytucji, z tytułu zatrudniania pracowników,
 • usprawnienie procesu rozliczania pracowników zewnętrznych (wypłaty wynagrodzeń zawsze w terminie) i zapewnienie poufności informacji związanych z warunkami zatrudnienia,
 • przeniesienie współpracy z dostawcami usług, np. ubezpieczenia, opieka medyczna, bony żywieniowe,
 • przeniesienie obowiązku nadzoru nad badaniami lekarskimi, urlopami etc.
 • zapewnienie zastępstw podczas dłuższych nieobecności pracowniczych (zwolnienia lekarskie, urlopy etc.),
 • rekrutacja pracowników zewnętrznych oparta na doświadczeniu we współpracy, właściwym zdefiniowaniu potrzeb Państwa firmy i w ramach modelu partnerstwa biznesowego.